Giải pháp họp không giấy P-IONE

P-IONE được xây dựng nhằm mục tiêu giảm văn bản giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí giúp lãnh đạo dưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng và chính xác góp phần xây dựng chính phủ điện tử. Đồng thời tạo ra môi trường đa chiều và tức thời giúp người dùng có thể chia sẻ thông tin, trao đổi và phản hồi dễ dàng.
Danh mục: