Ý nghĩa của phím tắt trong excel

Đánh giá

Đôi lúc con chuột của máy tính hơi “dở chứng” và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì danh sách phím tắt dưới đây thật sự cần thiết cho bạn và cho cả những ai còn con chuột nhưng muốn thao tác nhanh hơn

 

Phím tắtÝ nghĩa
EnterCài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
ESCBỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+YLặp lại thao tác vừa làm
Alt+EnterBắt đầu dòng mới trong ô
BackspaceXóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
De-leteXóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn
Ctrl+De-leteXoá tất cả chữ trong một dòng
Phím mũi tênDi chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự
HomeChuyển về đầu dòng
Ctrl+DChép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl+RChép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift+EnterGhi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên
trong vùng chọn
TabGhi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải
vùng chọn
Shift+TabGhi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái
vùng chọn
Phím tắtÝ nghĩa
=Bắt đầu một công thức
F2Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
BackspaceXoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh
Ctrl+F3Đặt tên cho vùng chọn
F3Dán một tên đã đặt trong công thức
F9Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook
đang mở
Shift+F9Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt+=Chèn công thức AutoSum
Ctrl+;Cập nhật ngày tháng
Ctrl+Shift+:Nhập thời gian
Ctrl+KChèn một Hyperlink
Ctrl+Shift+”Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con
trỏ của ô hiện hành
Ctrl+’Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con
trỏ của ô hiện hành
Ctrl+AHiển thị Formula Palette sau khi nhấp một
tên hàm vào công thức
Ctrl+Shift+AChèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi
nhập tên hàm vào công thức

Định dạng dữ liệu

Phím tắtÝ nghĩa
Ctrl+1Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl+Shift+~Định dạng số kiểu General
Ctrl+Shift+$Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số
thập phân
Ctrl+Shift+%Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ
số thập phân)
Ctrl+Shift+^Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ
số thập phân
Ctrl+Shift+#Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl+Shift+?Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập
phân
Ctrl+Shift+&Thêm đường viền ngoài
Ctrl+Shift+ –Bỏ đường viền
Ctrl+BBật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl+IBật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl+UBật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl+5Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl+9Ẩn dòng
Ctrl+Shift+(Hiển thị dòng ẩn