Qidenus MASTERED Book Scan 4.0

Qidenus MASTERED Book Scan 4.0 là một máy quét tốc độ cao đặc biệt được phát triển để số hóa sách quy mô lớn. Máy sử dụng giá đỡ tự định tâm kết hợp với tấm kính tự động, cung cấp cho nhà điều hành tốc độ quét nhanh và liên tục.
Danh mục: