Máy scan SD One MF 36

SD One MF là một khái niệm mới trong các giải pháp MFP. Tối ưu với người dùng cá nhân, mỗi người dùng có một hồ sơ cá nhân duy nhất với các tùy chọn được lưu trữ, cho phép bạn gửi email hoặc lưu vào thư mục ưa thích hoặc Đám mây cá nhân chỉ trong một bước.
Danh mục: