Máy scan Contex HD Ultra X 4250 ScanStation PRO

Trải nghiệm quét tuyệt đỉnh
Tăng cường quét, sao chép và lưu trữ năng suất để tận dụng tốt nhất tất cả các bản gốc của bạn. Đây là máy quét hiệu quả nhất cho các chuyên gia dịch vụ scan.
Danh mục: